Latest Articles

  Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Overview of pesticide re-evaluation procedures and requirements in the European Union and the United States of America
  LI Min, ZHU Chunyu, LIU Yanli, REN Xiaodong, LIANG Huixin, SUN Xiaowei, ZHAO Yonghui
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0054
  Abstract FullText HTML PDF
  Synthesis and insecticidal activity of 1-phenyl-5-aminopyrazole ecdysteroid analogs
  LI Xiuzhen, JIN Binyan, CUI Jialin, FENG Yanjiao, ZHANG Xiaoming, ZHANG Li
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0042
  Abstract FullText HTML PDF
  Design, synthesis and antifungal activity of hinokitiol ester derivatives
  YE Jiuhui, GUI Kuo, YIN Ni, LIU Xin, LI Xuan, LEI Peng, FENG Juntao, MA Zhiqing, GAO Yanqing
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0039
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress of functional nano pesticide carrier systems
  LIU Huihui, SHEN Yue, LI Xingye, LI Ningjun, WANG Xinyue, AN Changcheng, WU Qingjun, WANG Yan
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0029
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of fermentation conditions of Streptomyces noursei using response surface methodology to improve the gougerotin yield
  SONG Wei, XU Chunli, SHI Liming, CHEN Dan, LI Yaning, GE Beibei
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0019
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances on enantioselective activity and it’s mechanism of chiral pesticides
  ZHU Junqi, LI Yuanfu, MAO Kaikai, XIE Fayang, TAN Huihua, ZHAO Feng
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0047
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on multi-category odor model based on machine learning
  JIN Binyan, LI Xiuzhen, SHI Xinyuan, HAN Feiyu, ZHANG Li
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0038
  Abstract FullText HTML PDF
  Antifungal activity and fermentation optimization of lipopeptides produced by Bacillus velezensis TCS001
  YANG Randi, YANG Yiyan, CAO Hao, JIN Jing, CHEN Jie
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0041
  Abstract FullText HTML PDF
  Sensitivity of soybean seed borne pathogens to eight fungicides
  ZHANG Can, LIU Zhanyun, CHANG Zhengjie, XU Chenxi, WANG Xueyang, HUANG zhongqiao, LIU Xili
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0021
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation, characterization and release properties of modified bentonite-alginate-alachlor composite gel granules
  WANG Xiaocheng, MA Lin, MA Yun, YU Yun
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0031
  Abstract FullText HTML PDF