RecommendMORE+

  Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
  Overview of pesticide re-evaluation procedures and requirements in the European Union and the United States of America
  LI Min, ZHU Chunyu, LIU Yanli, REN Xiaodong, LIANG Huixin, SUN Xiaowei, ZHAO Yonghui
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0054
  Abstract FullText HTML PDF
  Synthesis and insecticidal activity of 1-phenyl-5-aminopyrazole ecdysteroid analogs
  LI Xiuzhen, JIN Binyan, CUI Jialin, FENG Yanjiao, ZHANG Xiaoming, ZHANG Li
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0042
  Abstract FullText HTML PDF
  Design, synthesis and antifungal activity of hinokitiol ester derivatives
  YE Jiuhui, GUI Kuo, YIN Ni, LIU Xin, LI Xuan, LEI Peng, FENG Juntao, MA Zhiqing, GAO Yanqing
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0039
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress of functional nano pesticide carrier systems
  LIU Huihui, SHEN Yue, LI Xingye, LI Ningjun, WANG Xinyue, AN Changcheng, WU Qingjun, WANG Yan
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0029
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization of fermentation conditions of Streptomyces noursei using response surface methodology to improve the gougerotin yield
  SONG Wei, XU Chunli, SHI Liming, CHEN Dan, LI Yaning, GE Beibei
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0019
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances on enantioselective activity and it’s mechanism of chiral pesticides
  ZHU Junqi, LI Yuanfu, MAO Kaikai, XIE Fayang, TAN Huihua, ZHAO Feng
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0047
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on multi-category odor model based on machine learning
  JIN Binyan, LI Xiuzhen, SHI Xinyuan, HAN Feiyu, ZHANG Li
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0038
  Abstract FullText HTML PDF
  Antifungal activity and fermentation optimization of lipopeptides produced by Bacillus velezensis TCS001
  YANG Randi, YANG Yiyan, CAO Hao, JIN Jing, CHEN Jie
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0041
  Abstract FullText HTML PDF
  Sensitivity of soybean seed borne pathogens to eight fungicides
  ZHANG Can, LIU Zhanyun, CHANG Zhengjie, XU Chenxi, WANG Xueyang, HUANG zhongqiao, LIU Xili
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0021
  Abstract FullText HTML PDF
  Preparation, characterization and release properties of modified bentonite-alginate-alachlor composite gel granules
  WANG Xiaocheng, MA Lin, MA Yun, YU Yun
  DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0031
  Abstract FullText HTML PDF
  Category
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-2.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-4.
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on biological function, three-dimensional structure and inhibitors of chitin deacetylase: a review
  XU Huan, HE Qi, CUI Jialin, JIN Binyan, LU Xingxing, ZHANG Xiaoming, LING Yun, ZHANG Li
  2024, 26(2): 211-223. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2023.0106
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on physiological functions, structures and inhibitors of insect group II chitinase
  XIE Huijie, DING Yi, HU Xue, YANG Qing, LIU Tian
  2024, 26(2): 224-233. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2023.0103
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances in structural and functional studies of the insect ryanodine receptor and the related resistance mechanisms
  MA Shuyue, HADIATULLAH Hadiatullah, WANG Wenlan, YUCHI Zhiguang
  2024, 26(2): 234-245. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0034
  Abstract FullText HTML PDF
  Advances in chordotonal organ transient receptor potential vanilloid channel modulators that interfere with reproductive behaviour of pests
  LIN Pinxuan, LIU Zhaoyu, PENG Yuxuan, SONG Xinyu, WANG Lixiang, GAO Congfen, WU Shunfan
  2024, 26(2): 246-256. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0035
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on the interaction mechanism of honey bee odorant-binding proteins with exogenous compounds
  CHEN Peitong, YAN Ru, ZHU Guonian, CHEN Mengli, GUO Yirong
  2024, 26(2): 257-265. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0025
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase
  LIN Ruoxuan, ZOU Yongke, LIU Guorong, DONG Jin, YU Xinhe, LIN Hongyan, YANG Guangfu
  2024, 26(2): 266-277. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0030
  Abstract FullText HTML PDF
  Discovery and application of plasma membrane H+-ATPases as novel fungicide targets
  WU Luoyu, HOU Yiping, ZHOU Mingguo
  2024, 26(2): 278-289. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0027
  Abstract FullText HTML PDF
  Laccase: a novel target with potential applications in development of agricultural fungicides
  LU Xingxing, SUN Tengda, XU Huan, YANG Xinling, LIU Xili, ZHANG Xiaoming, LING Yun
  2024, 26(2): 290-300. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0020
  Abstract FullText HTML PDF
  Biological functions of G-quadruplexes and the ligands in plant viruses
  ZHANG Xianpeng, XU Hongyu, ZHANG Yong, MA Jian, WANG Jie, SHI Xugen
  2024, 26(2): 301-310. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0037
  Abstract FullText HTML PDF
  Research progress on measures to reduce soil fumigation gas missions
  ZHANG Daqi, LIU Shenyan, ZHENG Yiwen, YAN Dongdong, FANG Wensheng, JIN Xi, LI Yuan, WANG Qiuxia, HE Lin, CAO Aocheng
  2024, 26(2): 311-323. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0022
  Abstract FullText HTML PDF
  Design, synthesis and herbicidal activity of novel N-(5-(3,5-dinitrophenyl)thiazol-2-yl)-2-phenoxyacetamide compounds
  LIU Na, WAN Yuanhui, HAN Jincai, LI Hao, BAI Zhendong, BAI Haodong, LUO Dingfeng, LI Zuren
  2024, 26(2): 324-336. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0012
  Abstract FullText HTML PDF
  Isolation and identification of antagonistic bacteria against Sclerotium rolfsii causing peanut southern blight and its inhibitory effect on S. rolfsii and growth-promotion to peanut in greenhouse
  LI Shuang, ZHANG Zhifan, GAO Fei, ZHAO Te, DU Pengqiang, ZHOU Lin
  2024, 26(2): 337-347. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2023.0071
  Abstract FullText HTML PDF
  Sensitivity of anastomosis groups in Rhizoctonia spp. inciting maize sheath blight to three fungicides in Shanxi Province
  SHI Xiaojing, LIANG Zhihong, HAN Yurui, XIN Yanhua, GUO Chunyan
  2024, 26(2): 348-356. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0006
  Abstract FullText HTML PDF
  Development of tebuconazole 0.5% paste for controlling rubber tree brown root disease
  TIAN Fang, LIANG Xiaoyu, LI Kunlin, ZHOU Shaoyao, CAO Zhiqi, LI Zengping, WANG Meng, ZHANG Yu
  2024, 26(2): 357-367. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0014
  Abstract FullText HTML PDF
  Nanoparticles from self-assembling of chitosan with sodium methyl ester sulfonate for controlled release of hexaconazole
  YANG Limei, XIE Landie, ZHANG Mengdong, WEN Xiaoqiu, ZHANG Min, MA Lin
  2024, 26(2): 368-379. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0013
  Abstract FullText HTML PDF
  Adsorption and removal of 16 triazole fungicides by three-dimensional Al-TCPP MOF nanosheets
  GE Mengyuan, LIU Zhenzhen, DI Weixuan, WANG Jiao, WANG Xinquan, DING Wei, QI Peipei
  2024, 26(2): 380-389. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0018
  Abstract FullText HTML PDF
  Impact of washing and cooking on the dietary exposure risk of chlorfenapyr and beta-cypermethrin residues in mustard green and non-heading Chinese cabbage
  ZENG Jing, QIAO Xiongwu, SUN Ruiqing, QIN Shu, JIN Jing, MA Liping
  2024, 26(2): 390-401. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0023
  Abstract FullText HTML PDF
  Synthesis of the sex pheromone of the peach fruit moth, Carposina sasakii Matsumura
  WANG Jionglin, SUN Xiao, WU Jianwei, BIAN Qinghua, WANG Min, ZHONG Jiangchun
  2024, 26(2): 402-407. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0015
  Abstract FullText HTML PDF
  Design, synthesis and acaricidal activity of novel butenolide containing trifluoroethyl sulfide (sulfoxide) compounds
  LUO Shiyan, CHEN Jinbiao, LIN Jian, TIAN Pingyi, LIU Qixing, ZHOU Haifeng
  2024, 26(2): 408-414. DOI: 10.16801/j.issn.1008-7303.2024.0011
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF
  2024, 26(2): 1-1.
  Abstract FullText HTML PDF

  Most CitedMORE+